Kristentcenter

Apostolsk Kirke i Slagelse

By

Kirkeministeriet 23. dec. 2020

Offentliggjort den 17. maj 2020
Senest revideret den 23. december 2020

Retningslinjer for en ansvarlig håndtering af corona/COVID-19-tiltag i
folkekirken og andre trossamfund
COVID-19 har alvorlige konsekvenser for danskernes liv og hverdag. Der er tidligere taget mange og
vidtgående initiativer for at afbøde konsekvenserne af udbruddet, herunder har folkekirken og andre
trossamfund holdt deres lokaler lukkede for offentligheden.
De tidligere retningslinjer omhandlede en kontrolleret genåbning af samfundet, herunder folkekirken
og andre trossamfund. I det nuværende perspektiv ser myndighederne ind i mere strukturelle og
langtidsholdbare løsninger, hvor man i videst mulige omfang kan fastholde den igangværende
samfundsaktivitet, men samtidig sikre optimal smitteforebyggelse.
Retningslinjerne skal på den baggrund også ses i lyset af, at samfundet går ind i en efterårs- og
vintersæson, hvor der forventes en øget forekomst af øvrige sygdomme mv. (fx influenzalignende
sygdom).
Som følge af årstidsskift forventes det, at en lang række aktiviteter i højere grad vil foregå indendørs.
Det giver ændrede udfordringer i forhold til at sikre smitteforebyggelse, fx i forhold til afstand, antal
personer i samme lokale, ventilation mv. I forbindelse med højtider, herunder julen, forventes der
desuden en øget mængde besøgende i folkekirken og i øvrige trossamfund for at deltage i særlige
gudstjenester og lignende i denne forbindelse. Når flere personer forsamles, er det afgørende for at
mindske risikoen for smittespredning, at de generelle smitteforebyggende anbefalinger overholdes.
Forudsætningen for at fastholde den igangværende samfundsaktivitet i Danmark er, at danskerne
fortsat efterlever sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning. Her har
folkekirken og andre trossamfund et stort ansvar for at sikre, at smittespredningen minimeres, og at
behovet for god afstand mellem mennesker og fortsat skærpet fokus på hygiejne respekteres.
Folkekirken og andre trossamfund bør i den forbindelse være særligt opmærksomme på at undgå
smittespredning blandt personer med øget risiko, som er til stede ved gudstjenester og
menighedsaktiviteter m.v.
Se i den forbindelse afsnittet nedenfor om Tiltag ved lokale smitteudbrud m.v.
Generelle regler og retningslinjer
Forsamlingsforbuddet gælder ikke for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i lokaler, som
de råder over. Ved udendørs begravelser og bisættelser gælder et forsamlingsforbud på 50 personer, jf.
nedenfor. Forsamlingsforbuddet ved udendørs begravelser gælder, uanset om deltagerne står op eller
sidder ned. Forsamlingsforbuddet gælder derimod ikke ved andre udendørs arrangementer,
begivenheder aktiviteter og lignende, forudsat at deltagerne i al væsentlighed sidder ned på faste
pladser med retning mod en scene eller lignende. Der må dog ikke være mere end 500 deltagere, jf.
bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19.
Det giver mulighed for: